#import <Foundation/Foundation.h> 
 
typedef enum 
{ 
  IdentifierTypeKnown = 0, 
  IdentifierTypeZipCode,   //1 
  IdentifierTypeEmail,    //2 
  IdentifierTypePhone,    //3 
  IdentifierTypeUnicomPhone, //4   
  IdentifierTypeQQ,      //5 
  IdentifierTypeNumber,    //6 
  IdentifierTypeString,    //7 
  IdentifierTypeIdentifier,  //8 
  IdentifierTypePassort,   //9 
  IdentifierTypeCreditNumber, //10 
  IdentifierTypeBirthday,   //11 
}IdentifierType; 
 
@interface IdentifierValidator : NSObject 
{ 
} 
 
+ (BOOL) isValid:(IdentifierType) type value:(NSString*) value; 
 
@end 
 
#import "IdentifierValidator.h" 
#import "NSString+ITTAdditions.h" 
 
int getIndex (char ch); 
BOOL isNumber (char ch); 
 
int getIndex (char ch) { 
  if ((ch >= '0'&& ch <= '9')||(ch >= 'a'&& ch <= 'z')|| 
    (ch >= 'A' && ch <= 'Z')|| ch == '_') { 
    return 0; 
  } 
  if (ch == '@') { 
    return 1; 
  } 
  if (ch == '.') { 
    return 2; 
  } 
  return -1; 
} 
 
BOOL isNumber (char ch) 
{ 
  if (!(ch >= '0' && ch <= '9')) { 
    return FALSE; 
  } 
  return TRUE; 
} 
@implementation IdentifierValidator 
 
+ (BOOL) isValidZipcode:(NSString*)value 
{ 
  const char *cvalue = [value UTF8String]; 
  int len = strlen(cvalue); 
  if (len != 6) { 
    return FALSE; 
  } 
  for (int i = 0; i < len; i++) 
  { 
    if (!(cvalue[i] >= '0' && cvalue[i] <= '9')) 
    { 
      return FALSE; 
    } 
  } 
  return TRUE; 
} 
 
+ (BOOL) validateEmail:(NSString *)candidate 
{ 
  NSArray *array = [candidate componentsSeparatedByString:@"."]; 
  if ([array count] >= 4) { 
    return FALSE; 
  } 
  NSString *emailRegex = @"[A-Z0-9a-z._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\\.[A-Za-z]{2,4}"; 
  NSPredicate *emailTest = [NSPredicate predicateWithFormat:@"SELF MATCHES %@", emailRegex]; 
  return [emailTest evaluateWithObject:candidate]; 
} 
 
+ (BOOL) isValidEmail:(NSString*)value { 
  static int state[5][3] = { 
    {1, -1, -1}, 
    {1, 2, -1}, 
    {3, -1, -1}, 
    {3, -1, 4}, 
    {4, -1, -1} 
  }; 
  BOOL valid = TRUE; 
  const char *cvalue = [value UTF8String]; 
  int currentState = 0; 
  int len = strlen(cvalue); 
  int index; 
  for (int i = 0; i < len && valid; i++) { 
    index = getIndex(cvalue[i]); 
    if (index < 0) { 
      valid = FALSE; 
    } 
    else { 
      currentState = state[currentState][index]; 
      if (currentState < 0) { 
        valid = FALSE; 
      } 
    } 
  } 
  //end state is invalid 
  if (currentState != 4) { 
    valid = FALSE; 
  } 
  return valid; 
} 
 
+ (BOOL) isValidNumber:(NSString*)value{ 
  const char *cvalue = [value UTF8String]; 
  int len = strlen(cvalue); 
  for (int i = 0; i < len; i++) { 
    if(!isNumber(cvalue[i])){ 
      return FALSE; 
    } 
  } 
  return TRUE; 
} 
 
+ (BOOL) isValidPhone:(NSString*)value { 
  const char *cvalue = [value UTF8String]; 
  int len = strlen(cvalue); 
  if (len != 11) { 
    return FALSE; 
  } 
  if (![IdentifierValidator isValidNumber:value]) 
  { 
    return FALSE; 
  } 
  NSString *preString = [[NSString stringWithFormat:@"%@",value] substringToIndex:2];   
  if ([preString isEqualToString:@"13"] || 
    [preString isEqualToString: @"15"] || 
    [preString isEqualToString: @"18"]) 
  { 
    return TRUE; 
  } 
  else 
  { 
    return FALSE; 
  } 
  return TRUE; 
} 
+ (BOOL) isValidString:(NSString*)value 
{ 
  return value && [value length]; 
} 
const int factor[] = { 7, 9, 10, 5, 8, 4, 2, 1, 6, 3, 7, 9, 10, 5, 8, 4, 2 };//加权因子 
const int checktable[] = { 1, 0, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 };//校验值对应表 
+ (BOOL) isValidIdentifier:(NSString*)value 
{ 
  const int LENGTH = 18;   
  const char *str = [[value lowercaseString] UTF8String]; 
  NSInteger i;   
  NSInteger length = strlen(str); 
  BOOL result = TRUE;   
  /* 
   * identifier length is invalid 
   */ 
  if (15 != length && LENGTH != length) 
  { 
    result = FALSE; 
  } 
  else 
  { 
    for (i = 1; i < length - 1; i++) 
    { 
      if(!(str[i] >= '0' && str[i] <= '9')) 
      { 
        result = FALSE; 
        break; 
      } 
    } 
    if (result) 
    { 
      if(LENGTH == length) 
      { 
        if (!((str[i] >= '0' && str[i] <= '9')||str[i] == 'X'||str[i] == 'x')) 
        { 
          result = FALSE; 
        } 
      } 
    } 
    /* 
     * check sum for second generation identifier 
     */ 
    if (result && length == LENGTH) 
    { 
      int i; 
      int *ids = malloc(sizeof(int)*LENGTH); 
      for (i = 0; i < LENGTH; i++) 
      { 
        ids[i] = str[i] - 48;       
      } 
      int checksum = 0; 
      for (i = 0; i < LENGTH - 1; i ++ ) 
      { 
        checksum += ids[i] * factor[i]; 
      } 
      if (ids[17] == checktable[checksum%11]|| 
        (str[17] == 'x' && checktable[checksum % 11] == 10))  
      { 
        result = TRUE; 
      } 
      else 
      { 
        result = FALSE;       
      } 
      free(ids); 
      ids = NULL; 
    }     
  } 
  return result; 
} 
+ (BOOL) isValidPassport:(NSString*)value 
{ 
  const char *str = [value UTF8String]; 
  char first = str[0]; 
  NSInteger length = strlen(str); 
  if (!(first == 'P' || first == 'G')) 
  { 
    return FALSE; 
  } 
  if (first == 'P') 
  { 
    if (length != 8) 
    { 
      return FALSE; 
    } 
  } 
  if (first == 'G') 
  { 
    if (length != 9) 
    { 
      return FALSE; 
    } 
  } 
  BOOL result = TRUE; 
  for (NSInteger i = 1; i < length; i++) 
  { 
    if (!(str[i] >= '0' && str[i] <= '9')) 
    { 
      result = FALSE; 
      break; 
    } 
  }     
  return result; 
} 
/* 
 * 常用信用卡卡号规则 
 * Issuer Identifier Card Number              Length 
 * Diner's Club    300xxx-305xxx, 3095xx, 36xxxx, 38xxxx 14 
 * American Express  34xxxx, 37xxxx             15 
 * VISA        4xxxxx                 13, 16 
 * MasterCard     51xxxx-55xxxx             16 
 * JCB        3528xx-358xxx             16 
 * Discover      6011xx                 16 
 * 银联        622126-622925             16 
 * 
 * 信用卡号验证基本算法: 
 * 偶数位卡号奇数位上数字*2,奇数位卡号偶数位上数字*2。 
 * 大于10的位数减9。 
 * 全部数字加起来。 
 * 结果不是10的倍数的卡号非法。 
 * prefrences link:http://www.truevue.org/licai/credit-card-no 
 * 
 */ 
+ (BOOL) isValidCreditNumber:(NSString*)value 
{ 
  BOOL result = TRUE; 
  NSInteger length = [value length];   
  if (length >= 13) 
  { 
    result = [IdentifierValidator isValidNumber:value];   
    if (result) 
    { 
      NSInteger twoDigitBeginValue = [[value substringWithRange:NSMakeRange(0, 2)] integerValue]; 
      NSInteger threeDigitBeginValue = [[value substringWithRange:NSMakeRange(0, 3)] integerValue];     
      NSInteger fourDigitBeginValue = [[value substringWithRange:NSMakeRange(0, 4)] integerValue];     
      //Diner's Club 
      if (((threeDigitBeginValue >= 300 && threeDigitBeginValue <= 305)|| 
         fourDigitBeginValue == 3095||twoDigitBeginValue==36||twoDigitBeginValue==38) && (14 != length)) 
      { 
        result = FALSE; 
      } 
      //VISA 
      else if([value isStartWithString:@"4"] && !(13 == length||16 == length)) 
      { 
        result = FALSE; 
      } 
      //MasterCard 
      else if((twoDigitBeginValue >= 51||twoDigitBeginValue <= 55) && (16 != length)) 
      { 
        result = FALSE; 
      }     
      //American Express 
      else if(([value isStartWithString:@"34"]||[value isStartWithString:@"37"]) && (15 != length)) 
      { 
        result = FALSE; 
      }  
      //Discover 
      else if([value isStartWithString:@"6011"] && (16 != length)) 
      { 
        result = FALSE; 
      }      
      else 
      { 
        NSInteger begin = [[value substringWithRange:NSMakeRange(0, 6)] integerValue]; 
        //CUP 
        if ((begin >= 622126 && begin <= 622925) && (16 != length)) 
        { 
          result = FALSE;         
        } 
        //other 
        else 
        { 
          result = TRUE; 
        } 
      } 
    } 
    if (result) 
    { 
      NSInteger digitValue; 
      NSInteger checkSum = 0; 
      NSInteger index = 0; 
      NSInteger leftIndex; 
      //even length, odd index 
      if (0 == length%2) 
      { 
        index = 0; 
        leftIndex = 1; 
      } 
      //odd length, even index     
      else 
      { 
        index = 1;  
        leftIndex = 0; 
      } 
      while (index < length) 
      { 
        digitValue = [[value substringWithRange:NSMakeRange(index, 1)] integerValue];       
        digitValue = digitValue*2; 
        if (digitValue >= 10) 
        { 
          checkSum += digitValue/10 + digitValue%10; 
        } 
        else 
        { 
          checkSum += digitValue; 
        } 
        digitValue = [[value substringWithRange:NSMakeRange(leftIndex, 1)] integerValue];             
        checkSum += digitValue;   
        index += 2; 
        leftIndex += 2;       
      } 
      result = (0 == checkSum%10) ? TRUE:FALSE; 
    }     
  } 
  else 
  { 
    result = FALSE; 
  } 
  return result; 
} 
+ (BOOL) isValidBirthday:(NSString*)birthday 
{ 
  BOOL result = FALSE; 
  if (birthday && 8 == [birthday length]) 
  { 
    NSDateFormatter *formatter = [[NSDateFormatter alloc] init]; 
    [formatter setDateFormat:@"yyyyMMdd"]; 
    NSDate *date = [formatter dateFromString:birthday]; 
    [formatter release]; 
    if (date) 
    { 
      result = TRUE; 
    } 
  } 
  return result; 
} 
+ (BOOL) isChinaUnicomPhoneNumber:(NSString*) phonenumber 
{ 
  /** 
   * 手机号码 
   * 移动:134[0-8],135,136,137,138,139,150,151,157,158,159,182,187,188 
   * 联通:130,131,132,152,155,156,185,186 
   * 电信:133,1349,153,180,189 
   */ 
//  NSString * MOBILE = @"^1(3[0-9]|5[0-35-9]|8[025-9])\\d{8}$"; 
  /** 
   10     * 中国移动:China Mobile 
   11     * 134[0-8],135,136,137,138,139,150,151,157,158,159,182,187,188 
   12     */ 
//  NSString * CM = @"^1(34[0-8]|(3[5-9]|5[017-9]|8[278])\\d)\\d{7}$"; 
//  /** 
//   15     * 中国联通:China Unicom 
//   16     * 130,131,132,152,155,156,185,186 
//   17     */ 
  NSString * CU = @"^1(3[0-2]|5[256]|8[56])\\d{8}$"; 
//  /** 
//   20     * 中国电信:China Telecom 
//   21     * 133,1349,153,180,189 
//   22     */ 
//  NSString * CT = @"^1((33|53|8[09])[0-9]|349)\\d{7}$"; 
//  /** 
//   25     * 大陆地区固话及小灵通 
//   26     * 区号:010,020,021,022,023,024,025,027,028,029 
//   27     * 号码:七位或八位 
//   28     */ 
//  NSString * PHS = @"^0(10|2[0-5789]|\\d{3})\\d{7,8}$"; 
//  NSString * PHS1 = @"^0(10|2[0-5789]|\\d{3}-)\\d{7,8}$"; 
 
//  NSPredicate *regextestmobile = [NSPredicate predicateWithFormat:@"SELF MATCHES %@", MOBILE]; 
//  NSPredicate *regextestcm = [NSPredicate predicateWithFormat:@"SELF MATCHES %@", CM]; 
  NSPredicate *regextestcu = [NSPredicate predicateWithFormat:@"SELF MATCHES %@", CU]; 
//  NSPredicate *regextestct = [NSPredicate predicateWithFormat:@"SELF MATCHES %@", CT]; 
//  NSPredicate *regextestphs = [NSPredicate predicateWithFormat:@"SELF MATCHES %@", PHS]; 
//  NSPredicate *regextestphs1 = [NSPredicate predicateWithFormat:@"SELF MATCHES %@", PHS1]; 
 
  if (//([regextestmobile evaluateWithObject:phonenumber] == YES)|| 
//    ([regextestcm evaluateWithObject:phonenumber] == YES)|| 
//    ([regextestct evaluateWithObject:phonenumber] == YES)|| 
     ([regextestcu evaluateWithObject:phonenumber] == YES) 
//    || ([regextestphs evaluateWithObject:phonenumber] == YES) 
//    || ([regextestphs1 evaluateWithObject:phonenumber] == YES) 
    ) 
  { 
    return YES; 
  } 
  else 
  { 
    return NO; 
  } 
} 
 
+ (BOOL) isValid:(IdentifierType) type value:(NSString*) value 
{ 
  if (!value ||[[value stringByTrimmingCharactersInSet:[NSCharacterSet whitespaceCharacterSet]] isEqualToString:@""]) {     
    return FALSE; 
  } 
  BOOL result = TRUE; 
  switch (type) 
  { 
    case IdentifierTypeZipCode: 
      result = [IdentifierValidator isValidZipcode:value]; 
      break; 
    case IdentifierTypeEmail: 
//      result = [IdentifierValidator isValidEmail:value]; 
      result = [IdentifierValidator validateEmail:value]; 
      break; 
    case IdentifierTypePhone: 
      result = [IdentifierValidator isValidPhone:value]; 
      break; 
    case IdentifierTypeUnicomPhone: 
      result = [IdentifierValidator isChinaUnicomPhoneNumber:value]; 
      break; 
    case IdentifierTypeQQ: 
      result = [IdentifierValidator isValidNumber:value]; 
      break; 
    case IdentifierTypeNumber: 
      result = [IdentifierValidator isValidNumber:value]; 
      break;      
    case IdentifierTypeString: 
      result = [IdentifierValidator isValidString:value]; 
      break; 
    case IdentifierTypeIdentifier: 
      result = [IdentifierValidator isValidIdentifier:value];       
      break; 
    case IdentifierTypePassort: 
      result = [IdentifierValidator isValidPassport:value];       
      break;       
    case IdentifierTypeCreditNumber: 
      result = [IdentifierValidator isValidCreditNumber:value]; 
      break; 
    case IdentifierTypeBirthday: 
      result = [IdentifierValidator isValidBirthday:value];       
      break; 
    default: 
      break; 
  } 
  return result; 
} 
- (void) dealloc 
{ 
  [super dealloc]; 
} 
@end
评论关闭
IT虾米网

微信公众号号:IT虾米 (左侧二维码扫一扫)欢迎添加!